U bent hier

Er komen nieuwe boekhoudregels voor leasing

Nieuwe boekhoudregels voor leasing

28 april 2016
Financial lease of operational lease: vaak wordt het verschil gemaakt in het wel of juist niet op de balans staan van het geleaste bedrijfsmiddel. Best overzichtelijk. Dat gaat voor een deel van het bedrijfsleven echter veranderen door de nieuwe boekhoudregels voor leasing. 8 vragen aan autofiscalist Jan Rolleman over deze nieuwe plannen.

1. Wie heeft deze nieuwe regels bedacht?
“De nieuwe boekhoudregels staan in de nieuwe IFRS-standaard ‘Leases’ van de  International Accounting Standards Board (IASB). IFRS is de aanduiding van de International Financial Reporting Standards. Dat is de internationale boekhoudkundige standaard voor de jaarverslaggeving van ondernemingen. Vanaf 2005 zijn beursgenoteerde bedrijven in de EU verplicht deze standaard te gebruiken voor hun verslaggeving. In deze nieuwe standaard “Leases” wordt vastgelegd op welke wijze de gebruiksrechten uit een huur- of leasecontract en de kosten en lasten van zo’n contract in de boekhouding moeten worden verwerkt.”

2. Waarom zijn er nieuwe regels?
“IFRS is feitelijk gebaseerd op fair value. Er wordt dus gerapporteerd op basis van actuele waarden. In dat kader moeten ook de nieuwe regels voor leasing worden gezien. Met de nieuwe standaard moeten de gebruiksrechten van een huur- of leasecontract op de balans worden geactiveerd. Voor stakeholders, zoals beleggers en financiers, ontstaat er zo een beter inzicht in de financiële situatie van de onderneming.”

3. Hoe werkt het concreet?
“Bij een financial leasecontract is er feitelijk sprake van een financiering van een bedrijfsmiddel. Dat bedrijfsmiddel is in economische zin vanaf het begin al het eigendom van de ondernemer. Het staat dan ook op de balans en de afschrijvingen en kosten worden verwerkt in het resultaat. Doordat zowel het bedrijfsmiddel als de verplichtingen op de balans staan, is er ook een effect op ratio’s zoals de solvabiliteit. Met de solvabiliteit wordt aangegeven wat de verhouding is tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de onderneming. Die solvabiliteit is een indicatie van de financiële gezondheidssituatie op lange termijn.
De kosten van operational leasecontracten zijn nu alleen zichtbaar in het resultaat van de onderneming. In de toelichting op de jaarrekening worden deze verplichtingen weliswaar getoond, maar de verplichtingen komen bijvoorbeeld niet tot uitdrukking in de solvabiliteit.
Met het nieuwe voorstel wil de IASB het inzicht in de financiële gezondheid van ondernemingen verbeteren. Concreet betekent dit dat huur- en leaseverplichtingen op de balans gepresenteerd moeten worden, of het contract nu een financial leasecontract heet of een operational leasecontract. En of het nu gaat om een groot bedrijfspand, een zeeschip, een vliegtuig of personenauto.
Bij een operational leasecontract gaat het daarbij om het financieringsdeel van het contract. Servicecomponenten blijven hier buiten. Een ander belangrijk verschil tussen beide leasevormen is dat de activering bij een operational leasecontract geen betrekking heeft op de restwaarde. Het restwaarderisico ligt bij een operational leasecontract immers bij de leasemaatschappij. Dat blijft ook na inwerkingtreding van deze nieuwe boekhoudregels zo.”

4. Voor wie gaat dit gelden?
“De IFRS-standaarden zijn in de Europese Unie, en dus ook in Nederland, verplicht voor alle beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast zijn er ondernemingen die vrijwillig boekhouden op basis van de IFRS-regels. Voor mkb-bedrijven gelden deze nieuwe regels niet. Voor deze bedrijven blijven de huidige regels van kracht. Het is algemeen ook niet de verwachting dat op afzienbare termijn de nieuwe IFRS-regels voor leasing zullen worden doorvertaald in de boekhoudregels voor bedrijven die IFRS niet toepassen.Voor de ondernemingen die de IFRS-standaarden wél toepassen, geldt dat zij contracten met een looptijd van minder dan een jaar niet hoeven te activeren. Ook hoeven contracten met een waarde van minder dan 5.000 euro niet geactiveerd te worden.”

5. Wat zijn nu exact de gevolgen voor fleetowners?
“Voor de bedrijven die met IFRS werken, betekenen de nieuwe voorstellen dat zij inzicht moeten hebben in de details van het leasecontract, omdat zij een adequate waardering op hun balans moeten presenteren. Het verschil tussen de financierings- en de servicecomponenten van een operational leasecontract zal daarbij in de toekomst meer aandacht krijgen.”

6. Wat heeft dit voor gevolgen voor de solvabiliteit?
“Diverse berekeningen laten zien dat door de nieuwe standaard de gemiddelde solvabiliteit flink kan afnemen. Dat is dan ook het verbeterde inzicht dat IASB met deze plannen voorstaat. De mate waarin de solvabiliteit wijzigt, verschil echter zeer per bedrijf. Dit hangt vooral af van de vraag hoe kapitaalintensief de onderneming is en in welke mate de gebruikte bedrijfsmiddelen nu gehuurd en geleast worden. Naast het wagenpark kan bijvoorbeeld ook de huur van bedrijfspanden grote invloed hebben. Banken en andere stakeholders zullen straks niet meer kunnen volstaan met één gemiddelde van een acceptabele solvabiliteit. Per onderneming zal moeten worden bezien welke solvabiliteit gewenst is.”

7. Zijn er nog andere gevolgen waar rekening mee gehouden moet worden?
“Zoals gezegd blijft een belangrijk verschil tussen financial lease en operational lease dat de leasemaatschappij bij operational lease het restwaarderisico draagt. Bij financial lease ligt dat bij de lessee, de ondernemer die het bedrijfsmiddel gebruikt.
Ook voor de fiscus blijft het onderscheid tussen beide leasevormen van belang. Zo wordt bijvoorbeeld op een financial leasecontract van een bestelauto wél investeringsaftrek verleend, maar op een operational leasecontract niet.”

8. Wanneer gaan de regels in?
“De IASB heeft de standaard na jarenlange voorbereiding nu definitief gepresenteerd. Naar verwachting zal de Europese Unie in de tweede helft van dit jaar haar goedkeuring geven en deze regels voor boekjaren vanaf 2019 verplicht stellen voor beursgenoteerde bedrijven.”

Wil jij op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.